Citogenetika

TELOMERE

Telomere su krajevi hromozoma, sa nizom ponavljajućih DNK sekvenci TTAGGG i specifičnih proteina koji u vidu petlje ukopčavaju kraj hromozoma. Telomere su biološki sat, jer se prilikom svake deobe ćelije skraćuju za jedan heksamerni ponovak. Na taj način telomere broje deobe, tj. vreme. Telomere se starenjem skraćuju, i predstavljaju obeležje genetski programirane dužine života. Smatra se da na rođenju imamo telomere duge 10.000 baznih parova, dok u poznoj starosti telomere imaju svega 500 baznih parova.
 
     
 
   
U određenim bolestima (maligne i, naročito, kardiovaskularne bolesti) stabilnost telomera je narušena, što ubrzava bolest, starenje a može se prepoznati analizom telomera iz leukocita periferne krvi.